Sdružení výtvarníků ČR vzniklo počátkem roku 1990 jako nezávislá organizace, která sdružuje výtvarníky všech oborů a výtvarných směrů pokud souhlasí s programem Sdružení a jsou ochotni v dosahu svých schopností a možností se podílet na jeho realizaci. 

Sdružení má sídlo v Praze, působí však na celém území České republiky. Vytváří územní pobočky, regiony, které se jednak podílejí na činnosti v rámci celé organizace, jednak připravují akce místního regionálního významu. 

V čele Sdružení je volený výbor. Vzhledem k počtu členů Sdružení ( asi 150 členů ) je logické, že se v organizaci tvoří tvůrčí i výstavní, názorově rozmanité skupiny, které mají možnost samostatného uplatnění. V rámci klubové činnosti svých členů pořádá výbor pro zájmové skupiny rozpravy na zvolená témata z oblasti tvorby. Studijní význam měly i tematické zájezdy ( např. Paříž v roce 1992, 1993 ). 

Výstavní činnost zajišťuje výbor v hojné míře, také úspěšně proběhlo osm Salónů, které byly přehlídkou prací našich členů. Tyto salony se od roku 2000, na přání členské základny opakují v tříletých cyklech. Výstavy se nekonají pouze v Praze, ale mnoho výstav se pořádá po celé republice a to jak skupinové, tak i individuální. Zde se uplatňují rozmanité oblasti tvorby: malba, grafika, keramika, sklářství, řezbářství, bižuterie, fotografie, atd. 

Výbor se schází jednou za měsíc, jednou ročně svolává valnou hromadu a setkání mluvčích regionů. Vydává čtvrtletně pro svou členskou základnu "Výtvarný zpravodaj", který kromě organizačních informací informuje členy o uskutečněných i připravovaných akcích. Pro seriozní výtvarníky je Sdružení výtvarníků ČR otevřenou organizací.
The Association of Fine Artists of the Czech Republic
has been found at the beginning of 1990 as independent organization, which joins fine artists of all kinds of the fine art. 

The Association has the seat in Prague, but it is operating on the whole territory of the Czech Republic. It has regional branches, which participate in the activity of the hole organization as well as they prepare the actions of the local range.

At the head of the Association is the elected committee. In accordance with the number of members of the Association /aprox. 150 members/, in its organization are various creating and exhibitioner groups, which have the possibility of the independent work.

The committee of the Association organizes many exhibitions. All eight Salons have been successfully arranged. They have been wide shows of the works of the members of the Association. These Salons will continue in the three years periods. The exhibitions are organized not only in Prague, but also at the various places of the Czech Republic /in group or individual form/. There are presented various kinds of art: painting, graphics, ceramics, glass, woodcut, artificial jewelry, photography, etc. 

The committee holds the meetings once in the month, once in the year it calls the general meeting of the members. It publishes quarterly “Bulletin” for the members.

The Association is the open organization for all interested fine artists.